Skip to main content

Table 1 General characteristics of subjects in 30 cities of China

From: Does local ambient temperature impact children’s blood pressure? A Chinese National Survey

  Total Female Age (year) Temperature Humidity
number (%) Mean SD (°C) (%)
Haikou 2378 50.0 12.5 3.5 24.6 81
Guangzhou 2400 50.0 12.5 3.5 22.5 73
Nanning 2372 50.0 12.5 3.4 21.8 77
Fuzhou 2398 50.0 12.5 3.5 20.4 74
Chongqing 2400 50.0 12.5 3.5 18.6 78
Nanchang 2392 50.0 12.5 3.4 18.5 73
Changsha 2398 50.0 12.5 3.5 18.2 74
Hangzhou 2394 49.9 12.5 3.4 17.4 72
Shanghai 2400 50.0 12.5 3.5 17.2 69
Kunming 2400 50.0 12.5 3.5 16.7 66
Wuhan 2399 50.0 12.5 3.5 16.6 77
Hefei 2400 50.0 12.5 3.5 16.4 72
Nanjing 2400 50.0 12.5 3.5 16.2 71
Chengdu 2400 50.0 12.5 3.5 16.0 79
Zhengzhou 2400 50.0 12.5 3.5 15.6 56
Guiyang 2400 50.0 12.5 3.5 14.6 77
Xi’an 2398 50.0 12.5 3.5 14.6 62
Jinan 2377 50.2 12.5 3.5 14.3 54
Shijiazhuang 2374 50.3 12.5 3.4 14.0 55
Beijing 2400 50.0 12.5 3.5 12.6 51
Tianjin 2400 50.0 12.5 3.5 12.2 59
Taiyuan 2400 50.0 12.5 3.5 11.3 52
Yinchuan 2348 50.9 12.4 3.4 10.3 51
Lanzhou 2400 50.0 12.5 3.5 7.9 56
Hohhot 2400 50.0 12.5 3.5 7.6 46
Urumqi 2399 50.0 12.5 3.5 7.4 56
Shenyang 2387 49.9 12.5 3.4 7.2 71
Xining 2369 50.6 12.4 3.4 6.4 54
Changchun 2396 50.1 12.5 3.5 5.2 66
Harbin 2389 49.9 12.5 3.4 4.5 70
  1. SD standard deviation, Temperature was the annual average temperature of 2010, Humidity was the annual average relative humidity of 2010